NVM erecode

algemene voorwaarden

Cookies

privacyverklaring

disclaimer

Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.

In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-Makelaars/Taxateurs die werkzaam zijn voor verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.

Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vastgoeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.

Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een beroep op zo’n deskundige. De NVM-Makelaar/Taxateur houdt zich alleen bezig met zaken waartoe hij over voldoende kennis beschikt.

Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur hebben geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun medewerkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-Makelaar/Taxateur.

Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hem verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

1.
2.3.
4.


5.6.7.8.


9.


10.

1.


2.3.4.


5.
6.7.

8.

9.

10.

NVM Erecode

Makelaardij Debbie Mels Lommers Makelaars

U heeft te maken met makelaardij Debbie Mels Lommers Makelaars. Makelaardij Debbie Mels Lommers Makelaars is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt makelaardij Debbie Mels Lommers Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.
Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt. Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bekijk hier de volledige privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten uw
makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

Inhoud
Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Artikel 2 Wat betekenen bepaalde begrippen?
Artikel 3 Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?
Artikel 4 Heeft u bedenktijd?
Artikel 5 Welke verplichtingen heeft de makelaar?
Artikel 6 Welke verplichtingen heeft u?
Artikel 7 Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?
Artikel 8 Welke bijzondere regels gelden bij een taxatie?
Artikel 9 Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?
Artikel 10 Hoe wordt het loon berekend?
Artikel 11 Welke kosten brengt de makelaar in rekening?
Artikel 12 Wanneer heeft de makelaar recht op het loon
en gemaakte kosten?
Artikel 13 Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?
Artikel 14 Kunt u de opdracht intrekken?
Artikel 15 Kan de makelaar de opdracht teruggeven?
Artikel 16 Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koopof huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
Artikel 17 Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een
van de eigenaren, de partner of een derde wordt
toebedeeld?
Artikel 18 Wat gebeurt er als u overlijdt?
Artikel 19 Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht
de makelaar toch nog loon moet betalen?
Artikel 20 Wat gebeurt er als u een geschil met
uw makelaar heeft?
Artikel 21 Wat houdt de branchegarantie in?
Artikel 22 Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?

Bekijk hier de volledige voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het bezoeken en/of het gebruiken van onze website heeft de bezoeker kennis genomen van het volgende, dit begrepen en hiermee ingestemd:

Aangeboden informatie
De informatie op deze website is zo betrouwbaar en actueel mogelijk. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, de op deze website aangeboden informatie, is daarom uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan daarom niet leiden tot het verlenen/veranderen van rechten. Debbie Mel Lommers Makelaars is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie mag door Debbie Mels Lommers Makelaars zonder aankondiging worden gewijzigd.

Schade
Debbie Mels Lommers Makelaars is niet aansprakelijk voor alle eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op deze website. Debbie Mels Lommers Makelaars is tevens nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke hoger is dan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal vergoeden.

Auteursrechten
Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website danwel andere websites waar Debbie Mels Lommers Makelaars het aanbod presenteert, zoals auteursrechten en merkenrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren/verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Debbie Mels Lommers Makelaars. Bij schending van deze rechten kan Debbie Mels Lommers Makelaars een boete van € 250,- per dag in rekening brengen.

Disclaimer

ONZE WEBSITE MAAKT VOOR JOUW EN ONS GEMAK GEBRUIK VAN COOKIES.

WAT IS EEN COOKIE?                                                                     
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoek aan een website op je computer wordt opgeslagen. Cookies zijn van zichzelf niet gevaarlijk.

WELKE COOKIES OP DEZE SITE?
Wij gebruiken Google Analytics om te meten welke pagina’s van onze website worden bezocht. Daardoor kunnen we onze website zoveel mogelijk verbeteren voor jouw gemak. En daarnaast vinden wij het gewoon leuk om te weten hoeveel mensen onze site bezoeken.

DOOR HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE ACCEPTEER JE DAT WIJ COOKIES GEBRUIKEN.

COOKIES UITZETTEN OF VERWIJDEREN?
Dit kun je zelf instellen via jouw browser. Lees hoe je dit moet doen voor jouw browser: [ Internet Explorer ] [ Firefox ] [ Chrome ] [ Safari ]

Cookies